نیکل – Nickle

نیکل – Nickle

بشکه ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلویی

بهبود خاصیت چقرمگی در فولاد، افزایش سختی پذیری، پایدار کنندگی آستنیت، افزایش مقاومت در برابر خوردگی