فرو وانادیوم – Ferro Vanadium

فرو وانادیوم – Ferro Vanadium

در بشکه فلزی

افزایش خاصیت شوک پذیری ، جوانه زای بسیار قوی در فولادها و ریزکننده اندازه دانه ها