فروکروم – Ferro Chromium

فروکروم – Ferro Chromium

در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده

افزایش قابلیت سختی پذیری و افزایش عمق سختی , افزایش مقاومت به خوردگی و افزایش مقاومت سایشی