فرو تنگستن – Ferro Tungsten

فرو تنگستن – Ferro Tungsten

در بشکه فلزی

افزایش استحکام گرم، حفظ سختی در دمای بالا ( دمای سرخ ) و حفظ لبه برش در ابزارهای برشی